herb herb herb herb herb herb herb herb herb herb herb

 • Dotacje/staże dla osób niepełnosprawnych - tel. 33 496-51-50
 • niedowidzący

  INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


  INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


  INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH


  oferty pracy dodaj ofertę pracy

  Informacje dotyczące rejestracji

  wtorek, 28.05.2013 12:27

  Rejestracja

  Tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)

  1. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako:

  - bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej „właściwym powiatowym urzędem pracy”,

  - poszukujący pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy.

  2. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w określonym powyżej trybie przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  - dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,

  - odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

  - świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,

  - dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

  Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

  Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

  3. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

    1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć,

    2. obywatelstwo albo obywatelstwa,

    3. numer PESEL,

    4. imiona rodziców,

    5. datę i miejsce urodzenia,

    6. nazwisko rodowe,

    7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy,

    8. liczbę dzieci na utrzymaniu,

    9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji, 

    10. wykształcenie,

    11.  ukończone szkoły,

    12.  zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy,

    13.  poziom znajomości języków obcych,

    14.  posiadane uprawnienia zawodowe,

    15.  rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy,

    16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy,

    17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności,

    18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie,

    19. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych,

    20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

    21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

    22. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

   

  4. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu:

  Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy.”.

  5. Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

  6. Powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zarejestrowanej kopię lub wydruk złożonego przez nią oświadczenia, wydruk danych z karty rejestracyjnej oraz informację o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz formach pomocy określonych w ustawie.

  7. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy osobiście lub za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie ministra Pracy i Polityki społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (od 27.05.2013 r.), o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

  8. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

    1. nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, lub
    2. odmowy przekazania wymaganych danych, lub
    3. odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

   

  Rejestracji w PUP w Bielsku-Białej dokonuje się w godz. 7.30 - 14.00 na podstawie numerów wydawanych przez automat w holu urzędu.

  Rejestracji w Filii PUP w Czechowicach-Dziedzicach dla osób bezrobotnych z gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina dokonuje się w godz. 7.00 – 14.30

  Dokumenty niezbędne przy dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy:

  • dowód osobisty (w którym nie upłynął termin ważności) lub inny dokument tożsamości (ważny paszport),
  • karta pobytu (dla cudzoziemców),
  • zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rejestracji (patrz zakładka: „PRAWO”), urząd prosi o przedstawienie dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie działania PUP Bielsko-Biała, celem ustalenia właściwości urzędu,
  • dyplomy, świadectwa ukończenia szkół oraz dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe,
  • wszystkie świadectwa pracy (w przypadku braku świadectwa pracy, zaświadczenie o okresie zatrudnienia z informacją o wymiarze czasu pracy, zajmowanym stanowisku oraz informacją o urlopie bezpłatnym i wychowawczym),
  • w przypadku okresów zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (po 01.01.1997 r.) informacja o wysokości osiąganego wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące zatrudnienia, z informacją o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i FP,
  • umowa zlecenia, umowa agencyjna – zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z informacją o wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące,
  • umowa nakładcza – informacja o wysokości osiąganego dochodu w rozbiciu na poszczególne miesiące,
  • umowa o dzieło – umowy wraz z rachunkami lub zaświadczenie o okresie wykonywania pracy,
  • książeczka wojskowa, celem potwierdzenia okresu odbywania służby wojskowej (dotyczy osób, które odbyły służbę wojskową),
  • świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w trakcie pozbawienia wolności i osiąganym wynagrodzeniu za każdy miesiąc pracy z informacją o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
  • w przypadku osób, które pobierały po ustaniu zatrudnienia:
   • rentę z tytułu niezdolności do pracy - zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania renty, orzeczenie orzecznika ZUS potwierdzające zdolność do pracy,
   • zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne – zaświadczenie z ZUS o wypłacanym zasiłku lub świadczeniu wraz z jego podstawą,
  • wydruk z CEiDG potwierdzający likwidację lub zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w trakcie prowadzonej działalności,
  • w przypadku braku informacji w CEiDG – wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczych, wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku dnia rozpoczęcia działalności,
  • w przypadku osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej – zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
  • w przypadku osób, które kiedykolwiek figurowały lub aktualnie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – odpisy z powyższego rejestru,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku jego posiadania,
  • w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały z MOPS lub z GOPS – zaświadczenie potwierdzające okres pobierania zasiłku lub decyzję wskazującą okres uprawniający do świadczenia,
  • w przypadku posiadania przeciwwskazań lekarskich do pracy – zaświadczenie lekarskie wskazujące również czasookres obowiązywania przeciwwskazań,
  • w przypadku kontynuacji nauki – zaświadczenie ze szkoły/uczelni ze wskazanym systemem nauczania,
  • w przypadku osób, które ukończyły lub przerwały naukę w systemie dziennym – dyplom lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki, lub decyzję/zaświadczenie potwierdzającą skreślenie z listy uczniów/studentów,
  • w przypadku osoby, która uzyskała absolutorium, lecz nie obroniła pracy magisterskiej oraz nie ma wyznaczonego terminu ewentualnej obrony, powinna przedłożyć zaświadczenie z uczelni o uzyskanym absolutorium z informacją o nie wyznaczonym terminie obrony pracy,
  • w przypadku osoby odbywającej praktykę absolwencką – należy przedstawić umowę o praktykę absolwencką określającą okres jej trwania,
  • nakaz płatniczy lub zaświadczenie właściwego urzędu gminy, albo znajomość powierzchni gospodarstwa rolnego w przypadku właścicieli, małżonków lub domowników (w ha przeliczeniowych) celem złożenia stosownego oświadczenia;

  Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się w Polsce o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny rachunek spełnionych w państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii:

  • zagraniczne świadectwa pracy: formularz U1 lub E301 – dla krajów EOG i Szwajcarii lub w przypadku ubiegania się o transfer zasiłku formularz U2 lub E303 – dla krajów EOG i Szwajcarii w sytuacji ich posiadania,
  • paski wypłat (pierwszy i ostatni od każdego pracodawcy lub trzy ostatnie od każdego pracodawcy) lub jarografy,
  • druki P45, P60,
  • dokumenty potwierdzające okres ubezpieczenia, choroby, macierzyństwa, pobierania zasiłku, pracy na własny rachunek,
  • dodatkowe oświadczenia, które można pobrać w tut. PUP lub ze strony WUP Katowice www.wup-katowice.pl

   

  Osoby uprawnione do zasiłku przy rejestracji składają oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego i przedkładają dokument poświadczający jego posiadanie.

  W zależności od sytuacji osoby bezrobotnej, wynikającej w trakcie rejestracji, mogą być wymagane inne dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i przyznania świadczeń.

   

  KOMUNIKAT!!!

  W celu dokonania rejestracji w PUP Bielsku-Białej lub w Filii w Czechowicach-Dziedzicach prosimy o wypełnienie formularza potwierdzającego dane osobowe, kwalifikacje i przebieg zatrudnienia (poprzednio obowiązująca „Karta Rejestracyjna Bezrobotnego lub Poszukującego pracy” - do pobrania na stanowisku Informacji w PUP).

  Rejestracja elektroniczna

  Od 27 maja 2013 roku wprowadzone zostaną zmiany zasad rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - Dz. U. z 26.11.2012r. nr 1299).

  Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, aby dokonać rejestracji lub umówić termin rejestracji przez Internet konieczne będzie wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

  Aby skorzystać z aplikacji przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej należy wejść na portal www.praca.gov.pl, na której należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej„ lub „ zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej zatrudnienia” i wypełnić formularz.

  W formularzu należy podać między innymi dane osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz okresy zatrudnienia.

  Rejestracja internetowa polega na:

  1. wypełnieniu formularza elektronicznego, a dokumenty dostarczamy podczas wizyty.

  System zaproponuje najbliższy wolny termin.

   

  UWAGA!!!

  Zgłoszenie do rejestracji przez Internet nie jest rejestracją.

  Rejestracja następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na podaną godzinę i wskazane stanowisko ds. rejestracji (w zależności od miejsca rejestracji może to być PUP Bielsko-Biała lub Filia w Czechowicach-Dziedzicach).

  Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny zgłoszenia do rejestracji, gdyż z przyczyn organizacyjnych nie gwarantujemy możliwości przyjęcia osób spóźnionych.
  W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.

  W przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP należy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji (wykaz dokumentów w zakładce „REJESTRACJA”).

  UWAGA!!! - Ilość załączników ograniczona.

  UWAGA!!! – Po wczytaniu danych przekazanych przez portal www.praca.gov.pl nastąpi wezwanie w celu weryfikacji załączonych dokumentów.

  W sytuacji pominięcia pola lub pomyłki w trakcie wypełniania formularza elektronicznego, dane poprawi i uzupełni pracownik urzędu po zgłoszeniu się do rejestracji i po przedstawieniu dokumentów.

  Osoby zarejestrowane otrzymają wezwanie do pośrednika pracy.

  Jednocześnie informujemy, iż nadal pozostaje możliwość dokonania rejestracji bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej,  ul. Partyzantów 55, oraz w Filii PUP w Czechowicach-Dziedzicach poprzez osobiste stawiennictwo w urzędzie.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Administrator Administrator
  Data powstania: 28.05.2013 12:27
  Data ostatniej modyfikacji:
  Liczba wyświetleń: 14511

  Podziel się


  Drukuj Stworz PDF

  MENU


  AKTUALNOŚCI

  więcej

  PLIKI DO POBRANIA


  OPRACOWANIA I ANALIZY


  Linki

  eures bip skrzynka podawcza psz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Centralna Baza Ofert Pracy Zielona Linia 10 lat w UE

  Kalendarium

  Jarosława
  Konrada

  21

  kwiecień

  PWŚCPSN
  1  1 2 3 4 5 6
  2 7 8 9 10 11 12 13
  3 14 15 16 17 18 19 20
  4 21 22 23 24 25 26 27
  5 28 29 30