herb herb herb herb herb herb herb herb herb herb herb
but but but

 • Informujemy iż od dnia 23.09.2016 zmienia się adres strony internetowej Urzędu na : http://bielsko-biala.praca.gov.pl
 • pomniejsz powiększ
  niedowidzący

  INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH


  INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW


  INFORMACJE DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH


  oferty pracy dodaj ofertę pracy

  Informacje dotyczące rejestracji

  poniedziałek, 29.06.2015 11:55

  Rejestracja

  Tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 r.
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)

  1. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako:

  - bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej „właściwym powiatowym urzędem pracy",

  - poszukujący pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy.

  2. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy
  w określonym powyżej trybie odpowiednio, przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  - dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,

  - odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

  - świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,

  - dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

  Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

  Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

  3. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

  1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć,

  2. obywatelstwo albo obywatelstwa,

  3. numer PESEL,

  4. imiona rodziców,

  5. datę i miejsce urodzenia,

  6. nazwisko rodowe,

  7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy,

  8. liczbę dzieci na utrzymaniu,

  9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji,

  10. wykształcenie,

    11. ukończone szkoły,

  12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy,

  13. poziom znajomości języków obcych,

     14. posiadane uprawnienia zawodowe,

  15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy,

  16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy,

  17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności,

  18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie,

  19. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych,

  20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

  4. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z Urzędem Pracy, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie.

  5. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu:

  „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy."

  6. Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

  7. Powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zarejestrowanej kopię lub wydruk złożonego przez nią oświadczenia, wydruk danych z karty rejestracyjnej oraz informację o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz formach pomocy określonych w ustawie.

  8. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy osobiście lub za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

  9. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

  1. nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, lub

  2. odmowy przekazania wymaganych danych, lub

  3. odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

   

  Rejestracji w PUP w Bielsku-Białej dokonuje się w godz. 7.30 - 14.00 na podstawie numerów wydawanych przez automat w holu urzędu.

  Rejestracji w Filii PUP w Czechowicach-Dziedzicach dla osób bezrobotnych z gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina dokonuje się w godz. 7.00 – 14.30

   

  I. Dokumenty niezbędne przy dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy:

  1. dowód osobisty (w którym nie upłynął termin ważności) lub inny dokument tożsamości (ważny paszport) – w sytuacji braku ważnego dokumentu tożsamości - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rejestracji, urząd prosi o przedstawienie dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie działania PUP Bielsko-Biała, celem ustalenia właściwości urzędu,

  2. dyplomy, świadectwa ukończenia szkół oraz dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe,

  3. wszystkie świadectwa pracy (przypadku braku świadectwa pracy, zaświadczenie o okresie zatrudnienia z informacją o wymiarze czasu pracy, zajmowanym stanowisku oraz z informacją o urlopie bezpłatnym i wychowawczym),

  4. w przypadku okresów zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (po 01.01.1997 r.) zaświadczenie zawierające wysokości osiąganego wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące, z informacją o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i FP,

  5. umowa zlecenia, umowa agencyjna – zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z informacją o wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i FP w rozbiciu na poszczególne miesiące wykonywania pracy,

  6. umowa nakładcza – informacja o wysokości osiąganego dochodu w rozbiciu na poszczególne miesiące wykonywania pracy,

  7. umowa o dzieło – umowy wraz z rachunkami lub zaświadczenie o okresie wykonywania pracy,

  8. książeczka wojskowa, celem potwierdzenia okresu odbywania służby wojskowej (dotyczy osób, które odbyły służbę wojskową),

  9. świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w trakcie pozbawienia wolności i osiąganym wynagrodzeniu za każdy miesiąc pracy z informacją o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i FP,

  10. w przypadku osób, które pobierały po ustaniu zatrudnienia:

  a) rentę z tytułu niezdolności do pracy - zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania renty, orzeczenie orzecznika ZUS potwierdzające zdolność do pracy,

  b) zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne – zaświadczenie z ZUS o wypłacanym zasiłku lub świadczeniu wraz z jego podstawą,

  11. w przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy uaktywniającej - umowa uaktywniająca oraz zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające świadczenie usług na podstawie umowy uaktywniającej,

  12. w przypadku osób, które sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres sprawowania osobistej opieki,

  13. w przypadku osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat - akt urodzenia dziecka,

  14. w przypadku osób, które były lub aktualnie są uprawnione do renty rodzinnej - zaświadczenie lub decyzja z ZUS-u potwierdzająca okres posiadania prawa do w/w renty wraz z jej wysokością,

  15. w przypadku osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - akt urodzenia dziecka oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

  16. zaświadczenie o zakończeniu indywidualnego programu socjalnego, kontraktu socjalnego lub szkolenia oraz stażu organizowanego przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy (w przypadku uczestniczenia w w/w formach).

  17. w przypadku osób, które dokonały wybory pobierania renty rodzinnej, w sytuacji gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności - zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania w/w świadczenia,

  18. wydruk z CEIDG potwierdzający likwidację lub zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i FP w trakcie prowadzonej działalności,

  19. w przypadku braku informacji w CEiDG – wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczych, wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku dnia rozpoczęcia działalności,

  20. w przypadku osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej – zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i FP,

  21. w przypadku osób, które są lub kiedykolwiek figurowały lub aktualnie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – odpisy z powyższego rejestru,

  22. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku jego posiadania,

  23. w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały z OPS, MOPS lub GOPS – zaświadczenie potwierdzające okres pobierania zasiłku lub decyzję wskazującą okres uprawniający do świadczenia,

  24. w przypadku posiadania przeciwwskazań lekarskich do pracy – zaświadczenie lekarskie wskazujące również czasookres obowiązywania przeciwwskazań,

  25. w przypadku osób, które w ostatnio przebywały na zwolnieniu lekarskim (co najmniej 30 dni) – zaświadczenie od lekarza o zdolności do podjęcia zatrudnienia,

  26. w przypadku osób, które utraciły status osoby bezrobotnej w związku z 90 - dniowym okresem niezdolności do pracy - zaświadczenie od lekarza o zdolności do podjęcia zatrudnienia,

  27. w przypadku kontynuacji naukizaświadczenie ze szkoły/uczelni ze wskazanym systemem nauczania,

  28. w przypadku osób, które ukończyły lub przerwały naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym – dyplom lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki, lub decyzję/zaświadczenie potwierdzającą skreślenie z listy uczniów/studentów,

  29. w przypadku osoby, która uzyskała absolutorium, lecz nie obroniła pracy magisterskiej oraz nie ma wyznaczonego terminu ewentualnej obrony, powinna przedłożyć zaświadczenie z uczelni o uzyskanym absolutorium z informacją o nie wyznaczonym terminie obrony pracy,

  30. w przypadku osoby odbywającej praktykę absolwencką – należy przedstawić umowę o praktykę absolwencką określającą okres jej trwania,

  31. osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej oraz pracujące, jako współmałżonek bądź domownik w gospodarstwie rolnym powinny przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wysokości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych lub aktualny nakaz płatniczy oraz zaświadczenie z KRUS-u o podleganiu/ nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym.

  32. numer konta bankowego w celu przekazania przyznanych świadczeń, (w sytuacji jego posiadania)

  II. Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się w Polsce o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny rachunek spełnionych w państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii:

  1. zagraniczne świadectwa pracy: formularz U1 lub E301 – dla krajów EOG
  i Szwajcarii lub w przypadku ubiegania się o transfer zasiłku formularz U2 lub E303 – dla krajów EOG i Szwajcarii w sytuacji ich posiadania,

  2. paski wypłat (pierwszy i ostatni od każdego pracodawcy lub trzy ostatnie od każdego pracodawcy) lub jarografy,

  3. druki P45, P60,

  4. dokumenty potwierdzające okres ubezpieczenia, choroby, macierzyństwa, pobierania zasiłku, pracy na własny rachunek,

  5. dodatkowe oświadczenia, które można pobrać w tut. PUP lub ze strony WUP Katowice www.wup-katowice.pl

  III. Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku rejestracji cudzoziemców:

  1. wszystkie udzielone zezwolenia pobytowe (decyzje orzekające o udzieleniu zezwolenia) lub wizę, na podstawie których przybywa na terytorium RP,

  2. w sytuacji ukończonych szkół w RP – świadectwa lub dyplomy poświadczające posiadane wykształcenie,

  3. w przypadku osób, które ukończyły szkoły poza terytorium RP – nostryfikację świadectw bądź dyplomów w sytuacji ich posiadania,

  4. w sytuacji wykonywania pracy na terytorium RP – wszystkie świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia,

  W zależności od sytuacji osoby bezrobotnej, wynikającej w trakcie rejestracji, mogą być wymagane inne dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i przyznania świadczeń.

   

  Rejestracja elektroniczna

  Od 27 maja 2013 roku wprowadzone zostały zmiany zasad rejestracji osób bezrobotnych
  i poszukujących pracy (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
  - Dz. U. z 26 listopada 2012 r. poz. 1299).

  W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zmian./.

  Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane, o których mowa pkt 3 w niniejszej informacji w sprawie rejestracji, za pośrednictwem w/w formularza.

  Po przekazaniu przez osobę w/w danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w w/w terminie, dane przekazane przez osoby są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia zwanego dalej „system psz".

  Osoby ubiegające się o zarejestrowanie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane wskazane w pkt 3 niniejszej informacji w sprawie rejestracji, zapisane w „systemie psz" załącza do wniosku zeskanowane dokumenty, o których mowa w pkt I niniejszej informacji, wskazuje właściwy urząd pracy oraz opatruje wniosek:

  1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach
  o podpisie elektronicznym, albo

  2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo

  3) podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

  Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba złożyła wniosek w w/w trybie po opatrzeniu go w/w rodzajem podpisu oraz załączeniu zeskanowanych do wniosku dokumentów i oświadczeń.

  Aby skorzystać z aplikacji przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej należy zalogować się na portalu www.praca.gov.pl, na którym należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej„ lub „zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej pracy" i wypełnić formularz.

  Rejestracja internetowa polega na wypełnieniu formularza elektronicznego, a dokumenty dostarczamy podczas wizyty. System zaproponuje najbliższy wolny termin.

  UWAGA!!!

  Zgłoszenie do rejestracji przez Internet nie jest rejestracją.

   

  Rejestracja następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na podaną godzinę i wskazane stanowisko ds. rejestracji (w zależności od miejsca rejestracji może to być PUP Bielsko-Biała lub Filia w Czechowicach-Dziedzicach).

  Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny zgłoszenia do rejestracji, gdyż z przyczyn organizacyjnych nie gwarantujemy możliwości przyjęcia osób spóźnionych.
  W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.

  UWAGA!!! – Po wczytaniu danych przekazanych przez portal www.praca.gov.pl nastąpi wezwanie w celu weryfikacji załączonych dokumentów.

  W sytuacji pominięcia pola lub pomyłki w trakcie wypełniania formularza elektronicznego, dane poprawi i uzupełni pracownik urzędu po zgłoszeniu się do rejestracji i po przedstawieniu dokumentów.

  Osoby zarejestrowane otrzymają wezwanie do doradcy klienta.

  Jednocześnie informujemy, iż nadal pozostaje możliwość dokonania rejestracji bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 55, oraz w Filii PUP w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kopcia 1 poprzez osobiste stawiennictwo w urzędzie.

  Załączniki

  Typ Opis Data Dodał
  załącznik Informacja - wersja do druku - plik w formacie pdf 2015-06-29 12:10:27 Administrator Administrator

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Administrator Administrator
  Data powstania: 28.05.2013 12:27
  Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2015 11:55
  Liczba wyświetleń: 59015

  Podziel się


  Drukuj Stworz PDF

  AKTUALNOŚCI

  więcej

  MENU


  POMOC PUBLICZNA


  Linki

  ePUAP Rejestracja elektroniczna Elektroniczna Skrzynka Podawcza PRACA.GOV.PL Centralna Baza Ofert Pracy eures bip psz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Zielona Linia Cudzoziemcy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

  Kalendarium

  Cypriana
  Justyny

  26

  wrzesien

  PWŚCPSN
  1    1 2 3 4
  2 5 6 7 8 9 10 11
  3 12 13 14 15 16 17 18
  4 19 20 21 22 23 24 25
  5 26 27 28 29 30